Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

I. Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

II. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca w placówkach. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo (art. 131 ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Mrągowa będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego dopiero, gdy w placówkach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

III. W procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych biorą udział dzieci od 3 do 6 lat,a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnie. Rekrutacją są również objęte dzieci powyżej 6 roku życia, którym został, na mocy ustawy, odroczony obowiązek szkolny.

IV. Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem  Nr  1/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 9 stycznia 2018 r. i obejmuje placówki :

1/ Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie
2/ Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” w Mrągowie
3/ Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie
4/ Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie. 

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym* Terminy w postępowaniu uzupełniającym* 
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 lutego

do 30 marca

od 21 maja

do 21 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

od 3 kwietnia

do 20 kwietnia

od 25 czerwca

do 26 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych 23 kwietnia 27 czerwca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 kwietnia

do 26 kwietnia

od 28 czerwca

do 2 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 maja 3 lipca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w dniach i godzinach otwarcia powyższych placówek

V. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryteriów ustawowych (art. 131 ust. 2 ustawy) i tzw. kryteriów samorządowych (art. 131 ust. 4 ustawy). Kryteria samorządowe zostały określone Uchwałą Nr XXX/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszej informacji.

VI. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

Burmistrz Miasta Mrągowo
Otolia Siemieniec