Na XLV Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2018, radni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z 2017 roku, postanowili udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta Mrągowo z tytułu wykonania budżetu. Wcześniej pozytywną decyzję w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mrągowie.

 

Uchwalony przez Radę Miejską w Mrągowie plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 94 889 833, 90 zł. Ostatecznie budżet miasta Mrągowo za rok 2017 zamnął się nadwyżką w wysokości 1 887 357,01 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 91 151 443, 41 zł, co stanowi 99,75% planu, zaś wydatki budżetowe wyniosły 89 264 086, 40 zł, co stanowi 94,07 % ogółu planu. Budżet umożliwił spłatę zadłużenia Miasta z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji, które na koniec  2017 r. wynosiło – 14 731 000  zł (zmniejszyło się o 2 025 000,50  zł).

Główne, stałe wydatki, które rosną z roku na rok, generuje oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki te wyniosły 25 489,73 tys. zł, co daje 28,56 % wszystkich wydatków. Jest to duży ciężar, który musimy ponosić. Udało nam się, bez większych problemów sprostać wdrażanej reformie  oświaty. Nasze placówki są w pełni zinformatyzowane, wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, a 70 % kadry pedagogicznej to wykwalifikowani nauczyciele dyplomowani - powiedziała na sesji Burmistrz Otolia Siemieniec. Podobna sytuacja dotyczy wydatków na pomoc społeczną, gdzie wydano 8 231,7 tys. zł na wsparcie rodzin, gdzie największą pozycję stanowią wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 12 448 tys., co stanowi 13,95% zrealizowanych wydatków ogółem. Była ona wyższa o  3 294 tys. od kwoty wypłaconej w ubiegłym roku - dodaje Burmistrz Miasta Mrągowo.

W 2017 r. Miasto realizowało 41 zadań inwestycyjnych. Największe z nich to:

- budowa budynku mieszkalnego 20-rodzinnego przy ul. Kolejowej, którego planowany koszt wynosi 3 690 tys. zł. Na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy  dofinansowanie z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, z Funduszu Dopłat, kwotę 1 211 tys. zł. W 2017 r. na tą inwestycję wydatkowano 1 602,5 tys. zł. Jej zakończenie planowane jest na 31 lipiec 2018 r.

- adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na Mrągowskie Centrum Aktywizacji Lokalnej. Planowany koszt tej inwestycji wynosi 4 089 tys. zł, z czego z budżetu Miasta w roku 2017 r. wydatkowano 847,5 tys. zł. Termin realizacji  -  31 sierpnia 2018 r.

- przebudowa boiska – dolnej płyty na Stadionie Miejskim. Całkowity koszt tej inwestycji 1 787 tys. zł. Z budżetu Miasta wydano 1 052 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie   z Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 735 tys. zł.

Ponadto, 404 tys. zł wydano na zagospodarowanie terenu miejskiego przy budynkach nr 54B i  58 przy ul. Królewieckiej oraz  236 tys. zł przy ul. Roosevelta 24 i 28.

Na inwestycje związane z budową, przebudową i remontami nawierzchni dróg, budową i remontami ciągów pieszych, budową miejsc postojowych, doświetleniem przejść dla pieszych, kanalizację deszczową i oświetleniem ulicznym wydano z budżetu Miasta łącznie 4 988 tys. zł . Największe z tych inwestycji to:

- przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą techniczną  w ul. Sienkiewicza i ul. Plutonowej - 1 938 tys. zł,

- przebudowa drogi i chodników wraz z infrastrukturą techniczną, w ul. Widok. c=Całkowity koszt wyniósł  914 tys. zł.

Ponadto, został wybudowany ciąg pieszy w ul. Młodkowskiego,  miejsca postojowe na os. Mazurskim, przebudowana została  droga wraz z odwodnieniem  w ul. Ogrodowej,  wyremontowano nawierzchnię chodnika w ul.: Piaskowej, Kopernika i Grunwaldzkiej, przebudowano  parking przy budynku nr 11 na os. Parkowym, wyremontowano nawierzchnię jezdni w ul.:  Kopernika,Placu  B. Prusa i ul. Wolności, wybudowano ciąg komunikacyjny od ul. Młynowej w kierunku ul. Giżyckiej, zagospodarowano działkę nr 4-178/28 przy ul. Mazurskiej na ciąg komunikacyjny wewnętrzny, wyremontowano drogę dojazdową do amfiteatru, rozbudowano kanalizację deszczową w ul.:  Warszawskiej i Towarowej oraz utwardzono tereny wewnętrzne, miejskie, przy ul. Mrongowiusza 26-28 i 52, na zapleczu ul. Warszawskiej 41 oraz przy garażach os. Parkowe 4.

 

fot. archiwum UM