23 kwietnia 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno – rekreacyjne” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Osi priorytetowej: Obszary wymagające rewitalizaji

Działania: Rewitalizacja obszarów miejskich

Poziom dofinansowania 85 %

Wkład własny 15 %

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego w Mrągowie. Projekt obejmuje roboty budowlane polegające na:

1) budowie, przebudowie i rozbudowie ciągów komunikacyjnych i utwardzeń terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2) budowie i przebudowie schodów terenowych,

3) wykonaniu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów rekreacyjnych, tablic informacyjno-edukacyjnych, urządzeń do ćwiczeń,

4) wykonanie oświetlenia parkowego,

5) montażu elementów zdrojów wody pitnej wraz z budową przyłącza wodociągowego,

6) rewaloryzacji zieleni i nasadzeń.

Rewitalizacja Parku została wskazana jako jedne z projektów kluczowych w ramach LPR miasta. Realizacja projektu wygeneruje miejsce przyjazne mieszkańcom przeznaczone do prowadzenia mini-inicjatyw, tj, miękkich projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR związanych z rozwojem oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, integracyjnej a nawet rehabilitacyjno-terapeutycznej. Ponadto projekt przyczyni się do powstania miejsca przyjaznego turystom i pozwoli na zwiększenie udziału oferty rekreacyjno-sportowej i prozdrowotnej w produkcie turystycznym Mrągowa. Tym samym projekt wzmocni branżę turystyczną i przyczyni się do generowania nowych miejsc pracy, ważny z perspektywy mieszkańców OR.

Rozstrzygniecie konkursów przewidziane jest na październik 2018 r.