Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony na początku roku, nadal obowiązuje. Zarówno inwestycje Miasta jak i prywatnych inwestorów będą kontynuowane.

W związku z pojawiającymi się informacjami w mediach społecznościowych, m.in. na facebook, Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XLI/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich jest obowiązującym aktem prawa miejscowego dla terenu śródmieścia w Mrągowie. Przedmiotowy plan miejscowy wszedł w życie w dniu 25 kwietnia 2018 r. i pomimo skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie ostatecznie stwierdził nieważność uchwały jedynie w części.

Wbrew opinii niektórych mieszkańców ostatecznie Samorząd Miasta odniósł duży sukces. Plan miejscowy obowiązuje i możliwa jest realizacja inwestycji zarówno przez Miasto jak i przez prywatnych inwestorów. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy zainteresowanych mieszkańców w celu ich wyjaśnienia do Urzędu Miejskiego w Mrągowie w godzinach pracy Urzędu, II piętro, pok. nr 46.