ZAPRASZAM

 na LSesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 18października2018roku(czwartek) o godz. 1500  w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Ogłoszenie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVIII/2018z dnia 27.09.2018r.oraz protokołu         Nr XLIX/2018 z 09.10.2018 r.
  4. Informacja Burmistrza Miasta o pracach pomiędzy sesjami.
  5. Zapytania i interpelacje radnych.
  6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2021,

2)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2019 rok,

3)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągow na lata 2019 – 2021,

4)      przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

5)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2026,

6)      zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na  rok 2018,

  1. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
  2. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                                                                  

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Tadeusz Orzoł