Z A P R A S Z A M  

 na III Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1500  w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Ogłoszenie porządku obrad.
  3. Informacja Burmistrza o pracach pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata     2019 – 2026,

2)      uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019,

3)      przejęcia przez Gminę Miasto Mrągowo zadania Gminy Mrągowo z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowo w ramach Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej,     

4)      przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mrągowa na lata 2018 – 2032”

5)      wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Mrągowie,  

6)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata  2018-2025,

7)      zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018.

     5. Wolne wnioski i informacje.

     6. Zamknięcie posiedzenia.                   

                                                                      

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej       

                                                                                               (-) Waldemar Cybul

 

Transmisja sesji online