Na wniosek Burmistrza Miasta Mrągowo, zgodnie z art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm ) oraz § 16 pkt 1, Statutu Miasta Mrągowa

ZWOŁUJĘ  

V Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 07 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata  2019-2026,

2)      zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019,

3)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2019 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N” 

      3. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
    
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Cybul