KOMUNIKAT
dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia 3X3 Polska z siedzibą w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pn. ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki ulicznej Korona 3X3: Mrągowo Open”.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w: 

-        Biuletynie Informacji Publicznej
-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie
-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki ulicznej Korona 3X3: Mrągowo Open”.

 

Informacji udziela w Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 27 , tel. 89 741 90 13.

 

Data zamieszczenia:  20.07.2017 r.

 

NW/NW


Załączone pliki