KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego

 z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 19.02.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Stowarzyszenia Młodzieży na realizację zadania publicznego w formie wsparcia z zakresu profilaktyki  problemów alkoholowych pn. „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych –  Motocyklowe Mistrzostwa Polski Cross Country runda V, VI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie;

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie;

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Motocyklowe Mistrzostwa Polski Cross Country runda V, VI”. Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 28.02.2018  r.

 

PK/PK