KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 06.03.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Fight Club Mrągowo na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu profilaktyki  problemów alkoholowych pn. „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – "Sport alternatywą dla zachowań patologicznych”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie;

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie;

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Sport alternatywą dla zachowań patologicznych”.

 

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.