ZARZĄDZENIE NR 28/2018

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka”  w Mrągowie.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Mrągowo.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.