Tryb: poniżej 30 000 euro

Opracowanie diagnozy problemów uzależnień Gminy Miasto Mrągowo

Status: ogłoszony

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo

Finansowanie: środki własne

Termin składania ofert: 18 maja 2018 r.

Termin otwarcia ofert: 21 maja 2018 r.

Ogłoszono dnia: 27 kwietnia 2018 r.

                                                                                        

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie   nie  jest  objęte   przepisami  ustawy -  Prawo  Zamówień  Publicznych,  na podstawie art. 4 pkt 8 (t.j.: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579 ze zm.)

 

Gmina Miasto Mrągowo

ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 90 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                  zaprasza do składania ofert na opracowanie diagnozy problemów uzależnień Gminy Miasta Mrągowo

 

 

ZAKRES PROBLEMATYKI BADAWCZEJ:

I. Opis metodologii badań.

II. Badania tematyczne:

1.Metryka Gminy Miasta Mrągowo:

- obraz obszaru badanego i jego charakterystyka,

- rynek alkoholowy,

- dostępność  środków odurzających,

- szacunkowa skala problemów alkoholowych i innych uzależnień od środków psychoaktywnych,

- stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy.

2. Alkohol w życiu dorosłych:

- poglądy i postawy wobec alkoholu,

- spożycie alkoholu (częstotliwość, ilość spożywania, jaki rodzaj alkoholu jest najczęściej

  spożywany, pierwszy kontakt z alkoholem),

- powody sięgania po alkohol,

- straty społeczne związane z nadużywaniem alkoholu,

- skuteczność oddziaływań profilaktyczno-leczniczych,

- opinie mieszkańców na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu,

- dynamika problemów alkoholowych, zmiany w obyczajach alkoholowych na przestrzeni ostatnich

   lat,

- świadomość mieszkańców na temat możliwości uzyskania pomocy.

3. Alkohol a młodzież:

- postawy uczniów wobec alkoholu i wiedza o problemach alkoholowych,

- skala problemu,

- przyczyny sięgania po alkohol,

- ryzykowne zachowania młodzieży pod wpływem alkoholu,

- sprzedaż alkoholu nieletnim,

- szkody społeczne związane z piciem alkoholu przez młodzież,

- postawy dorosłych wobec picia alkoholu przez młodzież,

- skuteczność oddziaływań profilaktycznych,

- wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.

4. Młodzież a substancje psychoaktywne:

- poglądy, postawy i wiedza na temat narkotyków oraz konsekwencji ich zażywania,

- dostępność  środków odurzających w środowisku lokalnym,

- kontakt ze środkami odurzającymi (jak często, jakie narkotyki są zażywane),

- przyczyny  sięgania po substancje psychoaktywne,

- skuteczność oddziaływań profilaktycznych,

- skala problemu,

- stosunek rodziców opiekunów do tego zjawiska,

- wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.

5. Przemoc:

- przemoc rówieśnicza młodzieży, przemoc w szkole,

- przemoc domowa oczyma dorosłych i młodzieży,

- skala zjawiska,

- wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.

6. Uzależnienie od Internetu.

7. Cyberprzemoc.

8. Uzależnienie od nikotyny młodzieży i dorosłych.

III. Diagnoza wykonana w oparciu o:

1. Informacje uzyskane w jednostkach, realizujących zadania z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

2. Opinie uczniów szkół:

-  podstawowych – pięć klas VI (wybranych losowo), tj. 3 klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 2 klasy Szkoły Podstawowej Nr 4

- gimnazjalnych – sześć klas II  (wybranych losowo), tj.  1 klasa Zespołu Oświatowo Sportowego „Baza”,  1 klasa Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP, 2 klasy Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 klasy  Szkoły Podstawowej Nr 4

- ponadgimnazjalych– siedem klas II (wybranych losowo), tj. 2 klasy Zespołu Szkół Nr 2, 3 klasy Zespołu Szkół Zawodowych, 2 klasy I Liceum Ogólnokształcącego

3. Opinie mieszkańców, którzy ukończyli 18 rok życia  - 100 osób

4. Opnie sprzedawców napojów alkoholowych - 10

ESPAD porównanie wyników diagnozy z ogólnopolskim badaniem ESPAD

IV. Diagnoza powinna zostać sporządzona w 10 egzemplarzach wydruku kolorowego+1 egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD).

 

V. Termin realizacji : V- VII 2018 r.

O wykonanie zadania mogą ubiegać się oferenci, którzy:

1. Posiadają zdolność do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie  z przedmiotem zadania.

2. Posiadają niezbędne kwalifikacje i wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia

 

                Termin obowiązywania umowy:            
              Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy.
              Zakończenie: do 20.07.2018 r.

                Zawartość ofert:
             
Pakiet zawierający ofertę powinien zawierać: wypełniony formularz ofertowy, uwzględniający oferowaną  cenę brutto  za opracowanie diagnozy.

 Kryteria oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie i jakościowo.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniona jest Paulina Koneszko, tel. 89 741 90 04.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem " Diagnoza problemów uzależnień" w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A  lub przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 18 maja 2018 r.

      

Oferta powinna być sporządzona na "Formularzu ofertowym"- druk do pobrania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnia zamówienia bez podania przyczyn.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Miasto Mrągowo, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia ofert.


Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacje o  terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie  Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Niniejsze  zaproszenie  zamieszcza się na stronie  internetowej Gminy Miasto Mrągowo, w  Biuletynie Informacji  Publicznej   oraz   tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim
w Mrągowie.

 

Formularz ofertowy do zamówienia