KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego

 z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 19.06.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne, organizację zawodów wędkarskich dla dzieci w ramach „Dni Mrągowa” .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Zawody wędkarskie”.

 

Informacji udziela Referat Środowiska i Gospodarki  UM , pok. 52, tel. 89 741 90 29.