KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego

 z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 29.06.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Omega” w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pn. „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia  oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci  i młodzieży oraz dorosłych”.

 

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,  pok. 26, tel. 89 741 90 04.

 

 

Data zamieszczenia: 05.07.2018 r.