KOMUNIKAT

W sprawie możliwości odbioru ze Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej przeznaczonej do zniszczenia.

Prezes Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. zgodnie z §75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U.2015 poz.2069) oraz na podstawie art. 29 ust.2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1318 z póź.zm.) uprzejmie informuje, że z uwagi na upływające okresy przechowywania istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (historie chorób) pacjentów leczonych w Szpitalu Mrągowskim:

- w latach 1995 – 1997,

- dzieci do 2 – go roku w latach 1994 – 1995 .

Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi nie wcześniej niż po upływie 20 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat,

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat,

3) dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia 2 - go roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dokumentacji :

1) pacjent,

2) jego przedstawiciel ustawowy,

3) osoba upoważniona przez pacjenta

4) w razie śmierci pacjenta – osoba upoważniona przez pacjenta za życia do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, będą mogły odebrać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie Szpitala Mrągowskiego im.Michała Kajki Sp. z o.o . Po upływie w/w terminu dokumentacja zgodnie z procedurą zostanie zniszczona.

Wniosek o wydanie dokumentacji powinien zawierać :
1) dane osobowe pacjenta:
- imię, nazwisko,
- datę urodzenia, PESEL,
- adres zamieszkania pacjenta w czasie hospitalizacji,
2) przybliżone daty hospitalizacji,
3) dane adresowe oraz nr telefonu wnioskodawcy.
Ze względu na ochronę danych osobowych pacjenta, wnioski złożone za pośrednictwem poczty, będą podlegały weryfikacji danych wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przy osobistym odbiorze dokumentacji medycznej. Wnioski można składać do 04.10.2018r. Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 089 741 94 84 w gdz.7.30 - 15.00 lub 089 741 94 00 w gdz.7.30- 13.30

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI