Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Ponadto art. 91. ust. 3 ww. ustawy określa, że: Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

W kwestii preferowania wykonawców można znaleźć wyroki oraz komentarze, z których jednoznacznie wynika, że jest to naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej przez wykonawców.

Nie wolno różnicować przedsiębiorców z uwagi na:

• miejsce prowadzenia działalności (np. nie wolno stawiać innych wymagań w zależności od siedziby wykonawcy, szczególnie, jeśli ma on siedzibę w jednym z krajów UE lub państw sygnatariuszy GPA, preferować lokalnych wykonawców),• stawiać wymagań preferujących określonych wykonawców (np. żądając doświadczenia w realizacji zamówień na rzecz konkretnego zamawiającego lub określonego rodzaju zamawiających, np. służby zdrowia, szkolnictwa, wojska).