Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo

z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo

projektu dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2019 r.”.


 

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłosił w dniu 21.09.2018 r. konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2019 r.”.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie oraz ogłoszone w radiu. W okresie przeprowadzania konsultacji, tj. od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r., do Urzędu Miejskiego w Mrągowie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.