Ogłoszenie Burmistrz Miasta Mrągowo

o naborze kandydatów na członków Mrągowskiej Rady Seniorów

Burmistrz Miasta Mrągowo na podstawie Uchwały Nr XVII/5/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie                 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Mrągowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu ogłasza nabór na członków Mrągowskiej Rady Seniorów.

Celem Mrągowskiej Rady Seniorów, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo wobec władz samorządowych. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi14 członków.

Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby, które zamieszkują na terenie miasta Mrągowo i ukończyły 60. rok życia. 

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych w terminie  od 20 listopada do 15 grudnia 2018 r.

Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów na swoich przedstawicieli  do Mrągowskiej Rady Seniorów. 

Podstawą kandydowania jest złożenie, w wyżej wymienionym terminie, formularza zgłoszeniowego przez podmiot zgłaszający, którego wzór określa załącznik nr 1. Zgłoszenie dokonane przez podmiot działający na rzecz osób starszych winno zostać podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu tego podmiotu zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu określającego zasady reprezentacji. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata zawierające zgodę na kandydowanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

Formularz zgłoszenia oraz wzór oświadczenia pobrać można w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. 27 oraz  ze strony internetowej www.mragowo.pl

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniem należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem „Nabór do Mrągowskiej Rady Seniorów”. Liczy się data wpływu. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne Burmistrz Miasta Mrągowo wezwie do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członka Rady przysługuje również Radzie Miejskiej
i Burmistrzowi Miasta.

Osobowy skład Rady ustali Burmistrz Miasta Mrągowo w drodze zarządzenia.

W przypadku wskazania niewystarczającej liczby kandydatów na członków Rady, Burmistrz może uzupełnić skład Rady spośród mieszkańców Miasta do liczby 14 osób.

Informacje na temat Mrągowskiej Rady Seniorów uzyskać można w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój 27 oraz pod numerem telefonu
89 741 90 13.

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata