ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z utrzymaniem trwałości projektów pn.:

1),,Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II”,

2)„Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III,

Gmina Miasto Mrągowo zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu do 85 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo.

 

I. Specyfikacja:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla:

a)35 gospodarstwach domowych biorących udział w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II”,

b) 50 gospodarstwach domowych biorących udział w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”.

 2. Lokalizacja gospodarstw domowych wyznaczonych do instalacji Internetu.

Lp.

Lokalizacja

 

 1.  

ul. Bohaterów Warszawy

 1.  

os. Brzozowe

 1.  

ul. Chopina

 1.  

ul. Dziękczynna

 1.  

os. Grunwaldzkie

 1.  

ul. Kolejowa

 1.  

ul. Królewiecka

 1.  

ul. M.C. Skłodowskiej

 1.  

os. Mazurskie

 1.  

ul. Młodkowskiego

 1.  

ul. Młynowa

 1.  

ul. Moniuszki

 1.  

ul. Mrongowiusza

 1.  

ul. Nadbrzeżna

 1.  

ul. Okulickiego

 1.  

os. Parkowe

 1.  

ul. Piaskowa

 1.  

ul. Plutonowa

 1.  

ul. Przemysłowa

 1.  

ul. Ratuszowa

 1.  

ul. Roosevelta

 1.  

ul. Rynkowa

 1.  

ul. Słoneczna

 1.  

ul. Sołtyska

 1.  

ul. Traugutta

 1.  

ul. Warszawska

 1.  

ul. Wileńska

 1.  

ul. Wojska Polskiego

 1.  

ul. Wolności

 1.  

ul. Wyspiańskiego

 1.  

ul. Żołnierska

 

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji gospodarstw domowych w trakcie trwania umowy ze względu na możliwe zmiany adresów zamieszkania beneficjentów. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca.

3. Wymagany termin podłączenia sygnału do lokalizacji docelowych:

- od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

4. Usługa dostępu do Internetu w lokalizacjach wymienionych w pkt. I ust. 2 powinna być ostatecznie odebrana przez Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2018 r.

5. Gwarantowana przepustowość dostępu do sieci Internet musi wynosić co najmniej:

 

Beneficjent

końcowy

Ilość

punktów

Ilość zestawów

na punkt

Pobieranie

(download) –

minimum/punkt

Wysyłanie

(upload) –

minimum/punkt

Gospodarstwa

domowe

 

85

 

1

 

4 Mb/s

 

1 Mb/s

 

6. Nie dopuszcza się pogorszenia parametrów transmisji danych przy połączeniach z Internetem               za wyjątkiem działania „siły wyższej”. Parametry mogą być niższe przy pogorszeniu warunków technicznych niezależnych od Wykonawcy.

7. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu oraz transferu danych.

8. Zamawiający wymaga blokowania dodatkowych usług typu SMS, połączeń głosowych na

    aktywnych kartach i innych, które generują dodatkowe koszty – większe niż określone w treści

    umowy.

9. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca musi zainstalować (o ile jest niezbędne) własne urządzenia odbiorczo/nadawcze w gospodarstwach domowych (lokalizacji komputera). Urządzenia te pozostają własnością Wykonawcy i zostaną przekazane gospodarstwom domowym na podstawie protokołu podpisanego pomiędzy Wykonawcą a beneficjentami biorącymi udział w projekcie. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zdemontować i zabrać zainstalowane przez siebie urządzenia.

10. Urządzenia łącza bezprzewodowego muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń, Wykonawca musi uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń.                           

11. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi zapewnić:

a) doprowadzenie sygnału internetowego do 85 gospodarstw domowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakończone wtyczką RJ45 lub modemem (Internet będzie wykorzystywany w komputerach stacjonarnych oraz przenośnych),

b) 24 godzinny telefoniczny serwis techniczny (Call Center) – możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia,

c) 24 godzinny czas reakcji na awarię po zgłoszeniu przez gospodarstwo domowe lub Zamawiającego oraz 48 godzinny czas powiadomienia Zamawiającego o podjętych działaniach w sytuacji awaryjnej. Warunki naprawy sprzętu regulują warunki określone w karcie gwarancyjnej producenta.

12. Doprowadzenie i podłączenie sygnału internetowego do zestawów komputerowych w przewidywanym terminie wskazanym w pkt. 4.

II. Termin realizacji:01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca, wraz z ofertą, złoży:

1/ oświadczenie, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w pkt. I, zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia.

2/ referencje z realizacji co najmniej jednego podobnego działania w okresie ostatniego roku na kwotę minimum 20 000 zł netto.

3. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej. Dokumenty składane muszą być w oryginale lub w przypadku kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV. Złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć bądź przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A do dnia 30 listopada 2018 r. do godz.15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.00 w dniu 03.12.2018 r. Oferta powinna zawierać informacje o Wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy.                              

Informacje udzielają:

1/ Cezary Radziszewski pod numerem tel. 89 741 9045

2/ Emilia Płocharczyk pod numerem tel. 89 741 9013                                                                                                                         

V. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze oferty Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena – 100 % stanowiąca całkowitą wartość zamówienia.

VI. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

5. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie  Miasta, Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

6. Podpisanie umowy może nastąpić dopiero po uchwaleniu budżetu Miasta na 2019 r.

7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie III nie zostaną rozpatrzone.                        

8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy  w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Formularz ofertowy:

Oświadczenie:

Odpowiedź do zapytania ofertowego: