ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z utrzymaniem trwałości projektów pn.:

1),,Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II”,

2)„Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III,

Gmina Miasto Mrągowo zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na Serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projektach pn. „Upowszechnianie dostępu  do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” oraz „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”.

I. Przedmiot zamówienia:

  1. Zapewnienie usługi serwisowania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 35 gospodarstwach domowych, w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II”.

a/ Specyfika sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych:

- 35 szt. zestawów komputerowych NTT Business W 992M

- 35 szt. monitorów LCD AOC e2250sda

- 35 szt. oprogramowania biurowego LibreeOffive 4.0

- 35 szt. oprogramowania antywirusowego G Data Internet Security 2013

- 35 szt. oprogramowania blokującego niepożądane treści w Internecie WebControl,

- 35 szt. drukarek laserowych Brother HL-2130.

b/ Lokalizacja miejsc użytkowania sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych:

Lp.

Lokalizacja

Ilość

1.

ul. Chopina

1

2.

ul. Kolejowa

1

3.

ul. Królewiecka

2

3.

os. Mazurskie

2

4.

ul. Młynowa

2

5.

ul. Mrongowiusza

2

6.

ul. Nadbrzeżna

1

7.

ul. Plutonowa

2

8.

ul. Piaskowa

1

9.

ul.  Ratuszowa

1

10.

ul.  Roosevelta

7

11.

ul.   Sołtyska

1

12.

ul.  Traugutta

1

13.

ul.  Warszawska

1

14.

ul.  Wolności

2

15.

ul.  Wojska Polskiego

5

16.

ul.  Wyspiańskiego

1

17.

os. Grunwaldzkie

2

 

 

 

 

 

  1. Zapewnienie usługi serwisowania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 50 gospodarstwach domowych i trzech placówkach oświatowych (109 zestawów), w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”.

a/ Specyfikacja sprzętu w 50 gospodarstwach domowych:

-          40 szt. zestawów komputerowych Matcom Profi FX6M5A,

-          39 szt. monitorów LCD Aoc e2250Swdak,

-          1 szt. monitor Benq GL2250HM

-          40 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Linux Debian 7.6,

-          40 szt. oprogramowania biurowego (pakiet) LibreOffice 4.2.5,

-          40 szt. oprogramowania zabezpieczającego (antywirusowego) The Summit Open Source Development Group Clam AV 0.98.4 + Clam TK Data Internet Security 2013,

-          40 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej (blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie DansGuardian2,

-          40 szt. drukarek laserowych A4 Canon i-SENSYS LBP6030B.

-          10 szt. zestawów komputerowych PRZP EccoPC,

-          10 szt. monitorów LCD Philips 226V4LAB,

-          10 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Windows 8.1 Pro 64bit + licencje Rental Righst,

-          10 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013,

-          10 szt. oprogramowania antywirusowego G Data Antivirus 2015,

-          10 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej (blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie) Symantec Norton Family, 

-          10 szt. drukarek laserowych Canon I-SENSYS LBP6030B.

b/ Lokalizacja miejsc użytkowania sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych:

Lp.

Lokalizacja

Ilość

1.

ul. Bohaterów Warszawy

1

2.

os. Brzozowe

2

3.

ul. Dziękczynna

2

4.

os. Grunwaldzkie

4

5.

ul Kolejowa

2

6.

ul. Królewiecka

2

7.

ul. M.C. Skłodowskiej

1

8.

os. Mazurskie

3

9.

ul. Młodkowskiego

1

10.

ul. Mrongowiusza

2

11.

ul. Moniuszki

2

12.

ul. Okulickiego

1

13.

os. Parkowe

7

14.

ul. Piaskowa

1

15.

ul. Przemysłowa

1

16.

ul. Roosevelta

2

17.

ul. Słoneczna

2

18.

ul. Warszawska

2

19.

ul. Wileńska

1

20.

ul. Wojska Polskiego

8

21.

ul. Rynkowa

1

22.

ul. Wolności

1

23.

ul. Żołnierska

1

                                                                                   

        

 

 c/ Specyfikacja sprzętu w 3 placówkach oświatowych:

-          50 szt. zestawów komputerowych Matcom Profi FX6M5A,

-          50 szt. monitorów LCD Aoc e2250Swdak,

-          10 szt. laptopów MSI CR61 2M + dysk SSD 256 GB + 4 GB RAM,

-          60 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Linux Debian 7.6,

-          60 szt. oprogramowania biurowego (pakiet) LibreOffice 4.2.,

-          60 szt. oprogramowania zabezpieczającego (antywirusowego) The Summit Open Source Development Group Clam AV 0.98.4 + Clam TK Data Internet Security 2013,

-          60 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej (blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie DansGuardian2,

-          14 szt. zestawów komputerowych PRZP EccoPC,

-          14 szt. monitorów LCD Philips 226V4LAB,

-          35 szt. laptopów Toshiba Satellite Pro R50-B-11C SSD HDD,

-          49 szt. oprogramowania operacyjnego (system) Windows 8.1 Pro 64bit + licencje Rental Righst, 49 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013,

-          49 szt. oprogramowania antywirusowego G Data Antivirus 2015,

-          49 szt. oprogramowania ochrony rodzicielskiej (blokującego niepożądane/nieodpowiednie dla nieletnich treści w Internecie) Symantec Norton Family,

-          7 szt. drukarek laserowych A4 Canon i-SENSYS LBP6670dn,

-          1 szt. drukarka laserowa A4 HP LeserJet Pro M401dn,

-          3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych HP LeserJet Pro M521DW MFP.

d/ Lokalizacjamiejsc użytkowania sprzętu komputerowego w placówkach oświatowych:

 

Lp.

Placówka

Lokalizacja

Ilość stanowisk komputerowych (plus 8 drukarek i 3 urządzenia wielofunkcyjne)

1.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Kopernika 2

24

ul. Kopernika 2c

25

ul. Bohaterów Warszawy 4

21

2.

Szkoła Podstawowa Nr 4

os. Mazurskie 12

35

3.

Gimnazjum Nr 1 OHP

ul. Przemysłowa 11

4

 

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji gospodarstw domowych w trakcie trwania umowy  ze względu na możliwe zmiany adresów zamieszkania beneficjentów. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca.

3. W toku usługi serwisowania, serwisant będzie zobowiązany do sporządzania karty serwisowej, która będzie jednocześnie narzędziem monitoringu prawidłowości korzystania ze sprzętu. Karta zawierać będzie dane o: uszkodzeniach sprzętu, instalacji oprogramowania, próbach ominięcia, usunięcia zabezpieczeń i ograniczeń.

4. Karta będzie wypełniana raz w miesiącu, podczas obowiązkowej wizyty serwisanta.

5.Pozostałe wizyty według zgłoszeń użytkowników zestawów komputerowych. Serwisant będzie zobowiązany do podjęcia interwencji serwisowej w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia przez użytkownika zestawu komputerowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zostanie wystawiona faktura obciążająca użytkownika za dojazd serwisu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

II. Termin realizacji:01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

III. Kryterium wyboru oferty

Kryterium cena – 100%.

IV. Sposób przygotowania oferty :

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca, wraz z ofertą, złoży:

1/ oświadczenie, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w pkt. I, zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia.

2/ referencje z realizacji co najmniej jednego podobnego działania w okresie ostatniego rokuna kwotę minimum 20 000 zł netto.

3. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej. Dokumenty składane muszą być w oryginale lub w przypadku kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem przez w Wykonawcę.

V. Złożenie oferty :

Ofertę należy złożyć bądź przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A do dnia 30.11.2018 r. do godz.15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu. Otwarcie ofert o godz. 12.00 w dniu 03.12.2018 r. Oferta powinna zawierać informacje o Wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy.                             

Informacje udzielają :

1/ Cezary Radziszewski pod numerem tel. 89 741 9045

2/ Emilia Płocharczyk pod numerem tel. 89 741 9013         

VI. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

5. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie  Miasta, Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

6. Podpisanie umowy może nastąpić dopiero po uchwaleniu budżetu Miasta na 2019 r.

7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie IV nie zostaną rozpatrzone.                         

8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.                                                                                                           

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,   na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Oświadczenie:

Formularz ofertowy: