Tryb: poniżej 30 000 euro

Realizacja w 2019 r. zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Status: ogłoszony

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo

Finansowanie: środki własne

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r.

Termin otwarcia ofert: 27 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia ofert: 27 grudnia 2018 r. – 4 stycznia 2019 r.

Ogłoszono dnia: 7 grudnia 2018 r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie   nie  jest  objęte   przepisami  ustawy -  Prawo  Zamówień  Publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986).

Gmina Miasto Mrągowo

ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 90 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań z zakresu

przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

 

 

O wykonanie zadania mogą ubiegać się oferenci, którzy:

1. Posiadają   zdolność   do   wykonania  określonej   działalności  lub   czynności,  zgodnie  z  przedmiotem zadania.

2. Posiadają niezbędne kwalifikacje i wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

Wymagania ogólne:

1) posiadanie wiedzy na temat:

  • picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej;
  • zjawiska przemocy w rodzinie, problemów pijących nastolatków;
  • bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

2) cechy osobowości:

·         komunikatywność

·         odpowiedzialność

·         odporność na stres.

Lp.

Zadanie

Wymagania szczegółowe

1.

Udzielanie w pomieszczeniu Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Mrągowie pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu  i od innych środków psychoaktywnych oraz przemoc w rodzinie, w łącznym wymiarze 3 godziny tygodniowo

- uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

- doświadczenie w udzielaniu porad prawnych  z zakresu problemów uzależnień i przemocy

 

2.

Prowadzenie w pomieszczeniu Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Mrągowie dyżuru wstępnego motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, w wymiarze 3 godziny tygodniowo

- wykształcenie wyższe z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych

- doświadczenie w pracy z osobami nadużywającymi alkoholu

- mile widziany certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez dyrektora PARPA

3.

Prowadzenie wywiadów środowiskowych dotyczących rodzin, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu oraz przemoc

 - wykształcenie wyższe z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub prawnych

- doświadczenie w sporządzaniu wywiadów środowiskowych

- doświadczenie w pracy z osobami nadużywającymi alkoholu

- mile widziane uprawnienia kuratora sądowego

4.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla 2 grup osób uzależnionych od alkoholu, w tym sprawców przemocy w rodzinie,  w łącznym wymiarze 6 godzin tygodniowo

*Zajęcia obejmują: udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym, informacji, konsultacji i porad z zakresu uzależnienia od alkoholu oraz przemocy - radzenia sobie ze złością. Zajęcia skierowane są do osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

*Zajęcia nie są jednoznaczne z prowadzeniem psychoterapii dla osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, a te udzielane są wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia

- certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez dyrektora PARPA

-    doświadczenie w pracy z osobami nadużywającymi alkoholu oraz sprawcami przemocy

 

5.

Prowadzenie w pomieszczeniu Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w  Mrągowie grupy wsparcia dla ofiar przemocy, w wymiarze 3 godziny tygodniowo

- wykształcenie wyższe z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych

- doświadczenie w udzielaniu profesjonalnego wsparcia dla ofiar przemocy

6.

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w  Gimnazjum  Nr  1  przy OSiW OHP w Mrągowie, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych

- wykształcenie wyższe z zakresu resocjalizacji lub socjoterapii

- posiadanie przygotowania pedagogicznego, doświadczenie w pracy z młodzieżą

 

7.

Wydawanie opinii przez biegłego sądowego lekarza psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

- decyzja Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowieniu biegłym sądowym z zakresu uzależnienia od alkoholu

 

8.

Wydawanie  opinii przez  biegłego  sądowego  psychologa  w  przedmiocie   uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

- decyzja Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowieniu biegłym sądowym z zakresu uzależnienia od alkoholu

 

9.

Prowadzenie dyżuru informacyjno - konsultacyjnego w zakresie problematyki  narkomanii, w Punkcie Informacyjno -  Konsultacyjnym  w Mrągowie, w  wymiarze 1 godzina tygodniowo

- wykształcenie wyższe z zakresu nauk pedagogicznych, resocjalizacja, psychologicznych

- doświadczenie w udzielaniu konsultacji z zakresu problematyki  narkomanii

 

10.

Udzielanie pomocy  psychologicznej  dla  ofiar  przemocy  domowej, w  pomieszczeniu Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w  Mrągowie  oraz  według  potrzeb  na  terenie Miasta, w wymiarze 5 godzin  tygodniowo

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: psychologia

- doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie

 

 Dodatkowo punktowane będą kursy/szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, nieuwzględnione w wymaganiach szczegółowych.

 

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, uwzględniający oferowaną stawkę brutto wynagrodzenia za godzinę zajęć, dyżuru lub cenę brutto za przeprowadzenie przedmiotowych opinii i wywiadów

- kserokopię dokumentów potwierdzających niezbędne kwalifikacje i wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia  

UWAGA!: dokumenty należy załączyć w formie kserokopii, potwierdzonych za zgodność  w sekretariacie Urzędu Miejskiego

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne

- klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.            

 Dopuszczalne jest wykonywanie jednego, kilku lub wszystkich wymienionych zadań przez jednego wykonawcę, w przypadku gdy oferent spełnia wszystkie wymagania i złoży kompletną/e ofertę/y wraz z wymaganymi załącznikami na każde z zadań, które chce realizować (1 oferta wraz wymaganymi dokumentami = 1 zadanie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnia zamówienia bez podania przyczyn.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  napisem  określającym  zakres  zadania,  na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, do dnia 21 grudnia 2018 r.

 

              Kryteria oceny ofert:   
           
   Oferta najkorzystniejsza pod względem merytorycznym i finansowym.    


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca imię i nazwisko, adres /nazwę firmy, siedzibę Wykonawcy, którego  ofertę  wybrano, zostanie   opublikowana   na   stronie  internetowej Gminy Miasto Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia ofert.


Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja   o  terminie   i   miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

Termin obowiązywania umowy:              
                Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zakończenie: do 18.12.2019 r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

Do  udzielania  wyjaśnień   dotyczących   zamówienia,  ze strony  Zamawiającego   upoważniona jest Paulina Koneszko, pokój nr 26, tel. 89 741 90 04.

 

Niniejsze  zaproszenie  zamieszcza   się   na stronie  internetowej Gminy  Miasto  Mrągowo, w    Biuletynie   Informacji    Publicznej   oraz   tablicy   ogłoszeń   w   Urzędzie   Miejskim w Mrągowie.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna RODO