Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w ogłoszeniach z dnia 20.11.2018 r., o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznychw roku 2019 tj.:

- wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)

- upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo, strzelectwo sportowe)

 - działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych

- ochronę i promocję zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej

- wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym

- ochronę osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa

- działanie w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych.

Punkt V. 14 otrzymuje brzmienie:

„Przy rozpatrywaniu ofert Burmistrz:

1/ ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę,

2/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

3/ ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

5/ uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia, otrzymanych na ten cel środków”.

 

Mrągowo, dnia 11.12.2018 r.