Odpady komunalne z terenu miasta Mrągowo od dnia 01 lutego 2019 r. odbiera firmaZakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki, ul. Młodkowskiego 2a, 11-700 Mrągowowraz z podwykonawcąFirmą Handlowo-Usługową „KUBA” Zbigniew Olenkowicz, ul.Wojska Polskiego 5, 11-400 Kętrzyn.

Odpady komunalne zmieszane, przekazywane są do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi 24A, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wskazanej dla Regionu Centralnego w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Firma ZUK Piotr Lubowidzki z siedzibą w Mrągowie odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne selektywnie zebrane, w tym również odpady zielone i kuchenne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady i przekazuje je  do instalacji  odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992)  lub zagospodarowuje w inny sposób zgodny z przepisami w tym zakresie.