I. Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

II. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca w placówkach. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo (art. 131 ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Mrągowa będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego dopiero, gdy w placówkach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w tzw. postępowaniu uzupełniającym.

III. W procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych biorą udział dzieci od 3 do 6 lat,a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnie. Rekrutacją są również objęte dzieci powyżej 6 roku życia, którym został, na mocy ustawy, odroczony obowiązek szkolny.

IV. Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. i obejmuje placówki :

1/ Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie

2/ Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” w Mrągowie

3/ Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie

4/ Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie. 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym*

Terminy w postępowaniu uzupełniającym*                               

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 lutego

do 28 lutego

od 13 maja

do 28 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 

 

od 4 marca

do 15 marca

 

 

od 5 sierpnia

do 21 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

20 marca

 

23 sierpnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia

od 25 marca

do 27 marca

od 26 sierpnia

do 28 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

29 marca

30 sierpnia

* w dniach i godzinach otwarcia powyższych placówek

 

V. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryteriów ustawowych – pierwszy etap (art. 131 ust. 2 ustawy) i tzw. kryteriów samorządowych – drugi etap (art. 131 ust. 4 ustawy). Kryteria samorządowe zostały określone Uchwałą Nr XXX/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 r. i są następujące

 

1/ kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli:

 

Kryteria naboru

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo lub uczą się w systemie stacjonarnym 

 

8

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Kandydat, którego jedno z rodziców/opiekun prawny pracuje zawodowo lub uczy się w systemie stacjonarnym 

 

4

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do danego przedszkola

 

3

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza 8 godzin dziennie

2

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Kandydat, wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny

 

1

zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej, potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta

 

2/ kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 

Kryteria naboru

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły,  w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

8

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do danej szkoły

 

6

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły, lub jej bliskiej odległości

 

3

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Kandydat, wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny

 

1

zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej, potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta

 

 

VI. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

 

                                                                                                   Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo

                                              

                                                                                                                Tadeusz Łapka