I. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.     poz. 996 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. i obejmuje placówki:

1/ Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie

2/ Szkołę Podstawową Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym*

Terminy w postępowaniu uzupełniającym*                               

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 lutego

do 28 lutego

od 13 maja

do 28 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

 

od 4 marca

do 15 marca

 

 

od 5 sierpnia

do 21 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

20 marca

 

23 sierpnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki,     w postaci pisemnego oświadczenia

od 25 marca

do 27 marca

od 26 sierpnia

do 28 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 marca

30 sierpnia

* w dniach i godzinach otwarcia powyższych placówek

 

III. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział tylko kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie tzw. kryteriów samorządowych (art. 133 ust. 2 i 3 ustawy).Kryteria samorządowe zostały określone Uchwałą Nr XXX/4/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 r. i są następujące:

 

Kryteria naboru do szkół podstawowych

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole

 

5

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki

 

4

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Kandydat spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  w szkole

 

3

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej 

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

 

2

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są absolwentami szkoły

1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

IV. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

 

                                                                                               Zastępca Burmistrz Miasta Mrągowo

 

                                                                                                             Tadeusz Łapka