Tryb: poniżej 30 000 euro

Realizacja w 2019 r. usług transportowych na terenie miasta Mrągowo, dotyczących przeprowadzek do lokali socjalnych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Status: ogłoszony

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo

Finansowanie: środki własne

Termin składania ofert: 08.02.2019 r.

Termin otwarcia ofert: 11.02.2019 r.

Termin rozpatrzenia ofert: 11-15.02.2019 r.

Ogłoszono dnia: 30.01.2019 r.

 

 Mrągowo, dnia 30.01.2019  r.

 

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie   nie  jest  objęte   przepisami  ustawy -  Prawo  Zamówień  Publicznych,  na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986).

 

 

Gmina Miasto Mrągowo

ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 90 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na wykonanie usług transportowych na terenie miasta Mrągowo, dotyczących przeprowadzek do lokali socjalnych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Informacja  dotycząca zakresu świadczonych usług:

-  wykonywanie na terenie miasta Mrągowo, na każdorazowe zlecenie Zamawiającego,  w ustalonym terminie, usług transportowych, związanych z przeprowadzeniem eksmisji z lokali mieszkalnych i przeprowadzek najemców

- Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia środka transportu na miejsce czynności eksmisyjnych/przeprowadzki oraz przewiezienie ruchomości na miejsce wskazane przez osobę uprawnioną

 

O wykonanie zadania mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. Posiadają   zdolność   do   wykonywania  określonej   działalności/czynności,  zgodnie   z  przedmiotem zadania.

2. Posiadają niezbędne uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

3. Posiadają stosowny środek transportu.

 

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, uwzględniający oferowaną stawkę brutto wynagrodzenia za roboczogodzinę

*przez jedną roboczogodzinę brutto rozumie się cenę usługi transportowej wynikającą z kalkulacji Wykonawcy,  uwzględniając    czas    liczony    od    podstawienia  środka transportu  na  miejsce czynności eksmisyjnych do zakończenia przeprowadzki

- klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

                       

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia zamówienia bez podania przyczyn.

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Realizacja w 2019 r. usług transportowych na terenie miasta Mrągowo, dotyczących przeprowadzek do lokali socjalnych,  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, do dnia 8 lutego 2019 r.

 

                 Kryteria oceny ofert:   
           
Oferta najkorzystniejsza pod względem finansowym.    


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres lub siedzibę firmy Wykonawcy, którego  ofertę  wybrano, zostanie   opublikowana na   stronie  internetowej Gminy Miasto Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie  ul. Królewiecka 60 A, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia ofert.


Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja   o  terminie   i   miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.   

   

Termin obowiązywania umowy:            
            Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zakończenie: do 18.12.2019 r.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

Do  udzielania  wyjaśnień   dotyczących   zamówienia,  ze strony  Zamawiającego   upoważniona jest Paulina Koneszko, pokój nr 26, tel. 89 741 90 04.

 

 

Niniejsze  zaproszenie  zamieszcza   się   na stronie  internetowej Gminy  Miasto  Mrągowo oraz   tablicy   ogłoszeń   w   Urzędzie   Miejskim w Mrągowie.

 

 

Formularz ofertowy