Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego

 z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 7 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Stowarzyszenia Młodzieży na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pn. „Motocyklowe Mistrzostwa Polski Cross Country runda V, VI”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Motocyklowe Mistrzostwa Polski Cross Country runda V, VI”.

 

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

 

Oferta