ZARZĄDZENIE NR 44/2019

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie

 

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1.   Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.

2.    Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

Tadeusz Łapka

 

Ogłoszenie o konkursie