KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 18.06.2019r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego na realizację zadania publicznego, z zakresu wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne, organizację zawodów wędkarskich dla dzieci w dniu 30.06.2019r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019r.,  poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do zadania pn. Zawody wędkarskie”.

Informacji udziela Magdalena Góralczyk – Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki  Odpadami , pok. 52, tel. 89 741 90 29.

Załącznik: oferta Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego z dnia 18.06.2019r.

Oferta MTR