Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 z późn.zm./, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 189/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Okulickiego 20, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 1 jako działka nr 74/58 o powierzchni 1244 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00036738/4, wraz z udziałem wynoszącym 1/9 części udziału w działce nr 74/63 o powierzchni 1529 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00036743/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 113.000 złotych (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.

W cenie wywoławczej wartość 1/9 części w działce nr 74/63 stanowi 7,08% ceny wywoławczej tj. 8.000 złotych.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 16.950 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Znajduje się ona na terenie z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

Przez działkę nr 74/63, stanowiącą drogę dojazdową, przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, podziemny kabel energetyczny oraz znajduje się słup oświetleniowy (wyłączony ze sprzedaży), stanowiący własność Gminy Miasta Mrągowo.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa działka nr 74/58 oznaczona jest symbolem 22MU czyli tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, natomiast działka nr 74/63 symbolem 17.KDW czyli tereny dróg wewnętrznych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 roku włącznie, na rachunekUrzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział Centrum w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235 lub w kasie tut. Urzędu.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:

  1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
  2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, o godzinie 10-tej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.

Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 z późn.zm./.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), telefon /89/ 741-90-23.