REGULAMIN „SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020”

 
§ 1
Wprowadzenie


1. Szkolny Budżet Obywatelski na 2020 rok, zwany dalej SBO 2020, jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.
SBO 2020 ma  charakter partycypacyjny, daje Uczniom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia SBO 2020.

3. Budżet SBO 2020 to 30 000 zł, w tym maksymalnie 5000 zł na jedno zadania

4. Procedura SBO 2020 odbędzie się w terminie Wrzesień – Czerwiec 2019/2020 r. 

§ 2
Zgłaszanie zadań

1. Zadanie może zgłosić każdy uczeń Mrągowa. Można zgłosić jedno lub więcej zadań do MBO 2020.

2. Zgłoszenie zadania następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej, stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu wraz z listą poparcia stanowiącą Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia z załącznikiem w wersji papierowej dostępny będzie w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej: www.mragowo.pl .

3. Zadań mogą zgłaszać uczniowie Mrągowskich Szkół.

4. Formularz zgłoszenia zadania zawiera:

a) Tytuł/nazwę zadania
b) Lokalizację/miejsce realizacji zadania
c) cel
d) Opis zadania
e) Grupę docelową
f) Szacunkowy koszt zadania z podziałem na pozycję kosztów
g) Informacja o autorach propozycji zadania
h) Dodatkowe załączniki (zdjęcia, harmonogram zadania.)
i) Listę z podpisami poparcia 10 uczniów Mrągowa. Wzór listy poparcia stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu.
 

5. Zadania należy zgłaszać poprzez:

a) wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożyć w Sekretariacie Szkoły
b) Jakie zadania można zgłaszać do SBO? Propozycje zadań mogą dotyczyć zadań w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.

Ważne:  
a) Zadania to takie, które nie generują kosztów utrzymania po realizacji zadania.

6. Zadanie musi być możliwe do realizacji w ramach jednej edycji SBO, tj. w 2020 roku.

7. Budżet SBO 2020 i  max. kwoty na zadania.
Budżet MBO 2020 to  30 000 złotych. Maksymalna wartość zadania to 5000 zł.

§ 3
Weryfikacja zadań

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań
Tryb odwołania


1. Weryfikacji pod względem formalnym dokonuje Zespół Koordynujący powołany odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Mrągowo. 

2. Weryfikacji formalnej podlega w szczególności:

a) Miejsce nauki zgłaszającego.
b) Lokalizacja zadania na terenie Miasta.
c) Możliwość realizacji zadania w 2020 roku.
d) Koszt zadania, w tym możliwość zabezpieczenia środków w budżecie Miasta.
e) Załącznik w postaci listy poparcia. Wymagana liczba podpisów uczniów wynosi 10.

3. Weryfikacja merytoryczna zadania polegać będzie na uzyskaniu opinii pracowników referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego, pod kątem planowanych działania Miasta, oszacowania kosztów realizacji zadania i wykonalności technicznej.

4. Weryfikacja formalna odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zadania. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera błędów formalnych, wówczas projekt kierowany jest do oceny merytorycznej. Jeżeli po ocenie merytorycznej projekt nie wymaga poprawek lub wyjaśnień, zostaje przedłożony Zespołowi Koordynującemu. Wszystkie osoby oceniające wniosek merytorycznie mają 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, na sporządzenie i przekazanie oceny w formie pisemnej
w wersji papierowej lub elektronicznej.

5. Zgłaszający zostanie poinformowany o konieczności dokonania wyjaśnień, zmian i uzupełnień w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji.

6. W przypadku odrzucenia propozycji zadania w wyniku weryfikacji zgłaszającemu przysługuje możliwość odwołania.

7. Odwołanie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy kierować do Burmistrza, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6.

8. Burmistrz niezwłocznie organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy oraz ZK. Nieobecność wnioskodawcy nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania.

9. Burmistrz, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym rozpatruje odwołanie. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania.

10. Informacja o przyjętych i odrzuconych zadaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mragowo.pl.

§ 4
Działania promocyjne

Wszyscy zgłaszający, których propozycje zadań przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną będą zaproszeni do przesłania materiałów promocyjnych, które zostaną zamieszczone na serwisach informacyjnych Miasta.

§ 5
Głosowanie mieszkańców

1. Uczniowie wybierają projekty zadań do realizacji poprzez głosowanie.

2. Głosowanie odbywa się poprzez:

a) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Sekretariacie szkoły.

3. Głosujący może wybrać 1 zadanie. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy uczeń  Mrągowa.

4. Kartę do głosowania można otrzymać w Sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej www.mragowo.pl

5. Podczas głosowania zostaną udostępnione głosującym pełne opisy wszystkich zadań za pomocą strony internetowej www.mragowo.pl.

6. Na karcie do głosowania podaje się numery zadań, tytuły. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu wyników, papierowe karty do głosowania, będą przechowywane w Referacie SRP, przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników SBO. Po tym okresie karty są komisyjnie niszczone.

§ 6
Wybór zadań - ogłoszenie listy zadań do realizacji

1. Obliczanie wyników głosowania odbywa się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, zwanym dalej UM, po zakończeniu głosowania.

2. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby oddanych głosów w formie papierowej na zadanie .

3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 10 stycznia 2020 r.

4. Do realizacji skierowane zostają zadania , z największą liczbę głosów, których wartość wyniesie łącznie 30 000 zł

5. W przypadku gdy koszt zadania, który uzyskał największą liczbę głosów, nie wyczerpuje puli środków, do realizacji skierowane zostaną następne zadania według liczby otrzymanych głosów.

6. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie:

a) na stronie internetowej UM www.mragowo.pl ,
b) na tablicy ogłoszeń Szkoły,

§ 7
Aneksowanie

Każda Szkoła może aneksować regulamin ze względu na różnorodność placówek  po wcześniejszych ustaleniu z ZK oraz Krystianem Korzycki, Pauliną Zborowską-Weychman.

Załączniki:
1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK
2. Lista podpisów poparcia zadania
3. Regulamin SBO