Parking, ścieżki pieszo-rowerowe, drewniane wiaty czy tablice edukacyjne - tak wygląda zmodernizowany park im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie, położony przy drodze wyjazdowej w stronę Kętrzyna. Inwestycja jest już zakończona, a mieszkańcy i turyści mogą korzystać z walorów tego miejsca.

Video: Paweł Krasowski

tablica info park


„Ochrona różnorodności biologicznej Parku m. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”, projekt nr RPWM.05.03.00-28-0012/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.3 – „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Cele Projektu:
Głównym celem Projektu jest ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie naturalnych siedlisk występowania gatunków narażonych na antropopresję na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie.
Planowane efekty:
- długość odnowionych szlaków turystycznych – 4,5 km;
- długość utworzonych szlaków turystycznych – 4,5 km;
- długość wyznaczonych ścieżek rowerowych – 4,5 km;
- liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 5,0 szt.;
- liczba wspartych form ochrony przyrody – 2,0 szt.;
- powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 160,31 ha;
- liczba gatunków objętych projektem – 39,0 szt.;
-przewidywana liczba osób korzystających ze ścieżek rowerowych i/lub szlaków turystycznych objętych projektem – 21 889,00 osoby/rok

Wartość Projektu: 1 115 227,83 zł
Dofinansowanie: wkład Funduszy Europejskich – 947 943,66 zł.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna