Od 1 stycznia 2021r., zgodnie z art.  5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ), na terenie miasta Mrągowo wprowadzony został obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W myśl ustawy, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zmian, w tym obowiązkową segregację odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Pierwotnie nowelizacja zakładała, że gminy wprowadzą zmiany w okresie 12 miesięcy tj. do 6 września 2020, ale epidemia covid-19 przesunęła termin wprowadzenia zmian do końca 2020 roku.

Ustawa dała również gminom możliwość wyboru sposobów naliczania opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. W Mrągowie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i zgodnie z ustawą, określiła także stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I tak: w przypadku pierwszych 5 osób zamieszkujących dany lokal/nieruchomość w Mrągowie podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych ustalono na poziomie 21,00 zł miesięcznie, w przypadku 6 i kolejnej osoby stawka ta wynosi 16,80 zł. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty w wysokości 1,40 zł od mieszkańca, w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Urząd Miejski.

Na podstawie w/w zawiadomienia wobec właściciela zostanie określona podwyższona opłata w wysokości trzykrotności stawki podstawowej tj. 63,00 zł od osoby za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Obowiązek segregacji dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych chcących przystąpić do sytemu miejskiego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że obowiązek złożenia nowej deklaracji, z powodu zmiany metody oraz stawki naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mają wszyscy właściciele nieruchomości oddający odpady w ramach systemu.

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH,  obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, są do pobrania w BIP Mrągowo <<KLIKNIJ>>  lub w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta UM Mrągowo <<KLIKNIJ>> .
Deklaracje dostępne są również w Urzędzie Miejskim.

Właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych oraz tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe nie są zobowiązani do skłądania deklaracji. Formularz składa zarządca lub administrator nieruchomości.

Terminy składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskiem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP


Zobacz też:
Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący w Mrągowie od 1 stycznia 2021r. <<KLIKNIJ>>

Podstawowe zasady segregacji odpadów komunalnych <<KLIKNIJ>>

Przypominamy również, że odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości zamieszkałych 1 raz w miesiącu, w wyznaczonych terminach przez Urząd Miejski. Odpady te należy wystawiać dzień wcześniej przed planowaną zbiórką, po uprzednim zgłoszeniu o miejscu ich wystawienia do tut. Urzędu pod numerem tel. 89 741 90 07.

Odpady budowlane (z robót wykonywanych samodzielnie) wywozimy do PSZOK lub oddajemy za pośrednictwem firmy w ilości do 1 Mg rocznie od nieruchomości/lokalu. W przypadku remontu wykonywanego przez firmę - to podmiot świadczący usługę jest wytwórcą odpadów i zobowiązany jest do utylizacji odpadów.

Pozostałe odpady zebrane selektywnie (resztki farb, lakierów, żarówki styropian lub inne materiały budowlane) samodzielnie oddajemy na PSZOK.

Przypominamy również, że terminy odbioru odpadów z terenu Mrągowa można sprawdzić w aplikacji Eco Harmonogram, do której pobrania zachęcamy!

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna