O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 223/2019 z dnia 13 września 2019 roku.

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności    nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie na osiedlu Nikutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 9 jako działka nr 254/2 o powierzchni 0,3698 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00040077/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 105.000 złotych (słownie: sto pięć tysięcy złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. Nieruchomość znajduje się na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną. Instalacje znajdują się w pobliżu nieruchomości.

Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem.

W celu dokonania wycinki drzew należy uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Mrągowo, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 roku poz. 1614 ze zm.).

Opłaty za usunięcie drzew ustalane są przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie drzew.

Przypadki, w których nie pobiera się opłat za usuwanie drzew określa art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MWU-2 czyli teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ekstensywnej.

Na działce znajdują się dwa wyłączone z eksploatacji otwory studzienne o głębokościach 17,5 m i 15,5 m.

Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: kanalizacja sanitarna, ciepłociąg, sieć wodociągowa i sieci energetyczne. Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

Granice prawne nieruchomości nie pokrywają się z istniejącym ogrodzeniem. Nabywca winien własnym staraniem i kosztem przestawić ogrodzenie według przebiegu granic nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2019 roku włącznie,na rachunekUrzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.

Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 z późn.zm./.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ 741-90-23).