ZARZĄDZENIE NR 257/2019
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. - Dz. U. z 2019 roku poz. 506/ i art. 25 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmn./.

Burmistrz Miasta Mrągowa
zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 257/2019 z dnia 31 października 2019 roku.