ZARZĄDZENIE Nr 283/2019
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz udzielenia 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO zarządza, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość lokalową wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, położoną w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 16/11A.

§ 2. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa, od ceny nabycia nieruchomości lokalowej udziela się 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko - mazurskiego pod numerem A-1668, obecnie A-3086.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie na okres 21 dni, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz BIP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 22 listopada 2019 r.