Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 20.11.2019 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Mrągowo pn.:

1/ Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo i strzelectwo sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe).

2/ Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych.

3/ Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej.

4/ Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

5/ Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa.

6/ Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

7/ Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych.

8/ Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVI/20/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłaszając konkurs, powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej:

1/ dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo,

2/..dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo.

Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17,  w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Mrągowo, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej.

W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, bądź osoby te będą podlegały wyłączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób. 

Zasady pracy komisji:

1. Przy opiniowaniu komisja:

1/ ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę,

2/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

3/ ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

5/ uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków.

6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia, otrzymanych na ten cel środków.

2. Ocena merytoryczna będzie dokonana na Karcie Oceny Merytorycznej Oferty, której wzór określi Burmistrz.

3. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób.
4. Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.

5. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza.

6. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:

1/ ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej,

2/ organizowanie prac komisji konkursowej,

3/ występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty.

7. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

8. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący

9. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

10. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mrągowo.

Załącznik nr 1

Treść w formacie .docx