ZARZĄDZENIE NR 313/2019
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.     

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. - Dz. U. z 2019 roku poz. 506/ i art. 25 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmn./.

Burmistrz Miasta Mrągowa
zarządza co następuje:

§  1. Przeznacza   się    do    wydzierżawienia   w    trybie    bezprzetargowym  nieruchomość, wymienioną w  wykazie,  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  Zarządzenia.  

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A.

§ 3. Wykonanie  Zarządzenia   powierza  się   Kierownikowi  Referatu Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami  Urzędu  Miejskiego  w  Mrągowie.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 313/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku