Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

Burmistrz Miasta informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację, w roku 2020, zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację zadania publicznego:
1. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych” wpłynęły dwie oferty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została przyznana dotacja w kwocie 25 000 zł Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Mrągowie. Oferta Stowarzyszenia Edukacyjno–Kulturalnego „NDM”, Nowy Dwór Mazowiecki wpłynęła po terminie i zgodnie z zasadami konkursu, pozostawiona została bez rozpatrzenia.
2. „Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej” wpłynęły trzy oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:
1/ 9 000 - Fundacji Fructus w Mrągowie
2/ 6 000 zł - Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie
3/ 2 000 zł - Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Oddział w Olsztynie.
3. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym” wpłynęła jedna oferta, złożona przez Parafię Rzymsko - Katolicką św. Wojciecha w Mrągowie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 23 000 zł.
4. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wpłynęły trzy oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:
1/ 2 000 zł - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” w Mrągowie
2/ 12 000 zł - Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie (na realizację dwóch zadań).
5. „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne” wpłynęły cztery oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:
1/ 13 000 zł - Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie (na realizację dwóch zadań)
2/ 13 000 zł - Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo”
3/ 0 zł - Fundacji Inicjatyw Lokalnych „Integra” w Mrągowie.
6. „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe)” wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:
1/ 8 500 zł - Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w Mrągowie
2/ 5 500 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club w Mrągowie
3/ 5 000 zł - Mazurskiemu Związkowi Żeglarzy Niepełnosprawnych w Mrągowie
4/ 5 500 zł - Stowarzyszeniu Tennis Club w Mrągowie
5/ 4 500 zł - Klubowi Strzeleckiemu „Snajper” w Mrągowie
6/ 5 000 zł - Centrum Przygotowania Motorycznego i Fitness CF w Mrągowie.
Oferta Klubu Tenisowego „GEM” w Probarku nie została skorygowana w terminie, w związku z czym, zgodnie z zasadami konkursu pozostawiona została bez rozpatrzenia.
7. „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)” wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:
1/ 99 000 zł, w tym 30 000 zł na IV ligę piłki nożnej - Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mrągowia” w Mrągowie
2/ 50 000 zł - Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo”
3/ 16 000 zł - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,OMEGA” w Mrągowie
4/ 26 000 zł - Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie
5/ 27 000 zł - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy ,,AS” w Mrągowie
6/ 14 000 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy w Mrągowie
7/ 24 000 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy w Mrągowie.