OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 424/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku na Osiedlu Parkowym 8 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

Przedmiotem sprzedaży jest:

-  prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego na II piętrze w budynku na Osiedlu Parkowym 8 w Mrągowie, składającego się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 41,66 m2 wraz z udziałem wynoszącym 52/1000 w częściach wspólnych budynku; lokal zbywany jest bez pomieszczeń przynależnych,

-  prawo własności udziału wynoszącego 52/1000 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 3/17 o powierzchni 223 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00007848/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 20 lokali.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MW6, tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi 15 % ceny wywoławczej, tj. kwotę 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę Miasto Mrągowo.

Budynek na Osiedlu Parkowym 8 w Mrągowie jest podpiwniczony, czteropiętrowy, wybudowany w 1966 r. Obiekt wykonany w technologii mieszanej, częściowo monolitycznej, częściowo murowanej. Elewacja jest ocieplona styropianem. Stropy i schody są żelbetowe. Stropodach płaski z elementów prefabrykowanych, kryty papą, obróbki z blachy ocynkowanej. W sprzedawanym lokalu posadzki w pomieszczeniach są cementowe. Ściany są otynkowane, gładzone szpachlą i pomalowane. Okna są drewniane, stolarka drzwiowa jest płycinowa. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i c.o. Standard wykończenia lokalu i jego stan techniczny oceniono jako średni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się przy obrocie bezgotówkowym - dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 9 czerwca 2020 r. w godzinach 14.00-15.00.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali nr 1 o godzinie 10.00.

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu przez Wspólnotę Mieszkaniową. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia oraz nieujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, nr tel. 89 741-90-21.