ZARZĄDZENIE Nr 429/2020
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 25, 35 oraz 68 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr VI/13/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r., z późn. zm., w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Mrągowa,

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje :

§ 1. Uchyla się zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 378/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu.

§ 2. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość lokalową wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, położoną w Mrągowie przy Placu Michała Kajki 6/3.

§ 3. Udziela się bonifikaty w wysokości 50 % od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Mrągowie przy Placu Michała Kajki 6/3, zbywanego na rzecz najemcy (dane osobowe zanonimizowane).

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie na okres 21 dni, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 429/2020 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 11 maja 2020 r.