ZARZĄDZENIE Nr 439/2020
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym (garażowym), położonej w Mrągowie przy ulicy Moniuszki, przeznaczonej do sprzedaży na własność, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku poz. 713/ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/3/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku, w sprawie zgody na sprzedaż budynku użytkowego, położonego w Mrągowie przy ulicy Moniuszki oraz przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu dla obecnego najemcy budynku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik