ZARZĄDZENIE Nr 438/2020
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 17, przeznaczonej do sprzedaży na własność, w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami/ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/2/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku, w sprawie zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 17.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik