OG Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm. / oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 748/2004 z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo z późniejszymi zmianami.

Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na wynajęcie na czas nieokreślony, garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ulicy Wolności 5, o powierzchni 10,75 m2 (1 – 27/1).
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu za 1m2 wynajmowanego garażu powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu najmu garażu.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem garażu wynosi:
5,50 zł za 1m2 + podatek VAT w wysokości 23 %.
Wylicytowany czynsz najmu wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2021 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 roku (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 56), bądź na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu garażu.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako Najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku przetargu Burmistrz Miasta Mrągowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):
» dokumentu potwierdzającego tożsamość,
» pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu, projektu umowy najmu oraz terminu oględzin garażu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49), tel. 89 741 90 23.

Do publicznej wiadomości podano:
od dnia 16 lipca 2020 roku
do dnia 18 sierpnia 2020 roku