ZARZĄDZENIE Nr 492/2020
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 7 lipca 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Moniuszki, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku poz. 713/ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/5/2010 z dnia 28 października 2010 roku, w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Moniuszki 32.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 492/2020 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 7 lipca 2020 roku