Zgodnie z Uchwałą Nr LII/8/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,   

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1. Przedmiot konsultacji dotyczy projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

2.Forma konsultacji: formularz konsultacji zamieszczony na stronie internetowej miasta Mrągowa www.mragowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić pisemnie opinię na temat Programu Współpracy na 2021 rok.

3.Termin konsultacji: od 15 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w pokoju Nr 17, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego lub emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2021 rok”, dot. projektu Programu Współpracy.

5.W związku z wprowadzonym na terenie RP stanem epidemii Covid-19, wywołanej wirusem SARS-COV-2, należy ustalić wcześniej warunki zapoznania się przedmiotowym dokumentem lub osobistego złożenia formularza w siedzibie Urzędu, pod nr tel. 89 741 90 04.

6.Wyniki konsultacji:

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Mrągowa zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Komórką odpowiedzialną za konsultacje jest Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów miasta Mrągowo.

Załączniki:

Formularz do konsultacji

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Projekt Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021