§ 1. ZASADY OGÓLNE

1. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) jest organizowany w roku szkolnym 2021 w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Mrągowo:

a) Zespole Oświatowo-Sportowym "Baza"
b) Zespole Szkół Specjalnych
c) Zespole Szkół nr 4 im. gen. S. Grota-Roweckiego
d) Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły
e) Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Kopernika
f) Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Bohaterów Warszawy
g) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

2. W SBO na realizację zwycięskich projektów przeznaczona jest 35 000 zł pochodzących z budżetu Gminy Miasta Mrągowo.

3. SBO zarządza szkolny zespół koordynujący (SZK), powołany odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta. Składający się z przedstawiciela rodziców, grona pedagogicznego oraz uczniów.

4. Nad pracą SZK czuwa koordynator SBO, który również: dba o prawidłowy przebieg SBO, wspiera prace SZK.

6. SBO przebiega zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w załączniku nr 1.

§ 2. PISANIE I SKŁADANIE PROJEKTÓW

1. Można składać następujące typy projektów: inwestycje (np. remonty, prace ogrodowe), zakupy (np. wyposażenie klas),wydarzenia (np. impreza, dodatkowe zajęcia).

2. Projekty muszą być zgodne z prawem i zadaniami szkoły oraz nie mogą naruszać planów szkoły. Dotyczy zadań w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.

3. Projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły.

4. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją.

5. Projekty muszą być możliwe do realizacji do września 2021.

6. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne, czyli powinny móc z nich korzystać cała społeczność szkolna.

7. W ramach SBO przewidziano maksymalne pule na pojedynczy projekt w wysokości 5000 zł

8. Projekty składać mogą:

1) uczniowie i uczennice,

9. Członkowie SZK nie mogą składać projektów.

10. Projekty można składać:

1) pojedynczo,
2) grupowo.

11. Jedna osoba/grupa może zgłosić dowolną liczbę projektów.

12. Do projektu trzeba dołączyć listę poparcia, która znajduje się w załączniku nr 3, podpisaną przez co najmniej 10 osób spośród uczniów i uczennic.

13. Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt.

14. Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów.

15. Projekty należy składać:

1) w wersji papierowej na wzorze, który znajduje się w załączniku nr 2, dostępnym w sekretariacie,
2) lub poprzez formularz internetowy

§ 3. WERYFIKACJA PROJEKTÓW

1. Projekty weryfikują członkowie SZK i inne osoby przez nich wyznaczone.

2. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.

3. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, członkowie SZK zwracają go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.

4. Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, członkowie SZK zwracają je autorom, dając wskazówkę, co można zrobić, by uniknąć kolizji.

5. Czas na poprawę projektu wynosi 5 dni. Niepoprawione projekty nie są dalej rozpatrywane.

6. Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, które dyskryminują osobę lub grupę lub mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.

7. Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru, zatwierdza SZK. Koordynator SBO przekazuje je autorom projektów, a następnie publikuje listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru.

8. Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od wyników weryfikacji SZK w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Ponownej weryfikacji projektu dokonuje Burmistrz Miasta Mrągowo. Od tej weryfikacji nie ma już odwołania.

§ 4. PROMOCJA PROJEKTÓW

1. Projekty, które przeszły do etapu wyboru, można promować wśród społeczności szkolnej, np. za pomocą plakatów i ulotek itp.

2. SZK wskazuje miejsca na terenie szkoły, w których można wieszać plakaty i zostawiać ulotki.

§ 5. WYBÓR PROJEKTÓW

1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.

2. Głosować mogą uczniowie i uczennice.

3. Można głosować na jeden projekt.44

4. Głosowanie odbywa się za pomocą:

1) karty papierowej w systemie z urną, stojącą w sekretariacie,
2) lub formularza internetowego.

5. Głosowanie jest tajne.

§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I REALIZACJA PROJEKTÓW

1. Do realizacji:

1) przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie SBO,
2) w przypadku gdy koszt zadania, który uzyskał największą liczbę głosów, nie wyczerpuje puli środków, do realizacji skierowane zostaną następne zadania według liczby otrzymanych głosów.

2. Jeśli spośród projektów, które dostaną tyle samo głosów, trzeba będzie wybrać jeden, bo inaczej przekroczą kwotę SBO, zwycięski projekt wybiera się w drodze głosowania nad nimi.

3. Koordynator SBO publikuje wyniki wraz z podaniem informacji o liczbie uzyskanych głosów, a następnie czuwa nad terminową realizacją zwycięskich projektów.

§ 7. ZMIANY REGULAMINU

W uzasadnionych przypadkach SZK może zmienić regulamin, niezwłocznie informując o tym społeczności szkolne.

§ 8. DOBROWOLNOŚĆ

Udział w każdym etapie SBO jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją za składanie projektów, udział w głosowaniu itp.

POBIERZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU HARMONOGRAM

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU projekt

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU lista poparcia