OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1, art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.283 z późn.zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVI/9/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 października 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych, na obszarze w granicach oznaczonych na załączniku graficznym, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 26 października 2020 roku do 24 listopada 2020 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji, ul. Królewiecka 60A, II piętro, pokój nr 46, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w zakładce planowanie przestrzenne.
Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego, w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel 89 741 90-18 w celu umówienia spotkania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku (w trakcie okresu wyłożenia) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, parter - sala nr 1.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mrągowa, 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , ePuap:/ummragowo/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Burmistrz Miasta Mrągowa
dr hab. Stanisław Bułajewski

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Mrągowa, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.