Na podstawie art. l5zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa

ZWOŁUJĘ

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zwołanie obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), dlatego też sesja, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się w trybie korespondencyjnym, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ogłoszenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXII/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Miasto Mrągowo statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej,
2) Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok,
3) określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mrągowa,
4) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Harcerskiej,
5) zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Olsztyńskiej,
6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021,
7) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2021-2024,
8) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Giżyckiej w Mrągowie,
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2021-2027,
10) zmian w budżecie Gminy Miasta Mrągowo na rok 2021,
11) powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mrągowie (R. Wróbel),
12) powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mrągowie (W. Cybul),
13) powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mrągowie (M. Moczydłowski),
14) powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mrągowie (A. Pytel),
15) powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie (W. Cybul),
16) powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie (R. Wróbel),
17) powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie (M. Moczydłowski),
18) powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie (A. Pytel).

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
6. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa o pracach pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mrągowa z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor


Sesję można oglądać on-line. Wystarczy kliknąć TU

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna