ZARZĄDZENIE Nr 779/2021
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 2 kwietnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Jaszczurcza Góra, przeznaczonej do sprzedaży na własność, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych przyległych nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn.zm./ oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/6/2014 z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Jaszczurcza Góra, zmienionej Uchwałą Nr XXV/6/2020 z dnia 27.08.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia na własność, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej nr 60A.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 779/2021 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 2 kwietnia 2021 roku

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna